Vann reinsing

Hovudmengda av brukt vann som må reinsast er grå vann og svartvann.

Dette er vann som oppstår under livnad.

Piet Hein sa det så høveleg «det velsignede med Jer nordmenn er at det er langt mellom Jer»

Det er nok også vår «svøpe».

Vi har ikkje hatt behov av å tenke miljøvern i same grad som t.d. våre danske venner som bor så tett på Europa og bor langt «tett på hinanden».

Det er litt «funny» å tenke på at verdien av dansk vannbehandlingsutstyr er3 ,5 gangar større enn verdien av norsk oppdrettsfisk. (2014 tall og ref. ein Statssekretær i MD)

Danskane har ikkje fossefall, elvar og innanlands ferskvatn. Dei er pålagt å ta vare på det vatnet dei har. Grunnvatnet blir «vokta på som smeden»

Dette har gjort at dei var nøydt til å lære seg å reinse vatnet.

Vi i BEREKRAFT for alle! er båe stolt og glad for at vi får representere danske Biokube i Norge.

Biokube har levert meir enn 5000 reinseanlegg Word Wide. Reinseanlegga til Biokube er enkle, smarte, driftssikre og tilfredsstiller myndigheiters krav til reinsing av dei forskjellige innhald som t.d. fosfor og Bof.

Biokube gir garanti for reinseresultat. Alle resultat blir offentleggjort på Biokubes websider.

Biokube garanterer alle sine anlegg i 20 år.

Biokube har eige akademi for opplæring av eigne tilsette og agentar/forhandlarar ww.

Ynskjer De meir informasjon så ta kontakt og vi vil oppfylle dine ynskjer.

Meir informasjon finn du på www.biokube.dk

Norske myndigheiter krev årleg ettersyn av reinseanlegga. Dette er ei teneste som vi i BEREKRAFT for alle! tilbyr.

Har du avløpsvann (grå vann og svartvann) så har vi godkjent reinseanlegg for deg og med regelmessig oppfylging. Vi har eige servisepersonell!

Biokube innehar internasjonal godkjenning for sitt tekniske vann reinseutstyr. Dette inkluderer borttak av fosfor.(Fo)